คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์

นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 39 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (2566) (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 925 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความต่อเนื่ององค์กร(Business Continuity Plan : BCP)ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความต่อเนื่ององค์กร(Business Continuity Plan : BCP)ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ....
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (2564)
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (๒๕๖๓)
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความต่อเนื่ององค์กร(Business Continuity Plan : BCP)ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 14.31 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Government Mobile Application Standard V.1
ขนาดไฟล์ 9.94 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องแจ้งนโยบายการใช้งานเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของเครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) (๑๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๓ ก ๓ กันยายน ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๘ ง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ( ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ )
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 1315 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๔๓ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด (๙ กันยายน ๒๕๕๒)
ขนาดไฟล์ 9.13 MB
ดาวน์โหลด 472 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๑ (๕ กันยายน ๒๕๕๑)
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน ๒.๕) ประจำปี ๒๕๕๐ พิมพ์ครั้งที ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.๒๕๕๐ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับการ์ตูน)
ขนาดไฟล์ 16.74 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างปีงบประมาณ และการจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (๑ เมษายน ๒๕๔๘)
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Safety net คู่มือการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕) และการจัดระเบียบเว็บไซต์ของทางราชการหลังการจัดโครงสร้างใหม่ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม ๒๕๕๖)
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย