คุณกำลังมองหาอะไร?

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2566
ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อพิจารณา
 
     2.1 ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางไกล (NCDs Telemedicine) เป็นระบบเทเลเมดิซีนครบวงจร
สามารถติดตามข้อมูลคนไข้และให้คำแนะนำเมื่ออยู่ที่บ้านได้ผ่านการแชทและวิดีโอคอล เหมาะกับการดูแลโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไตเรื้อรัง เป็นต้น ทำให้ช่วยโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคนไข้
     นำเสนอโดย บริษัท dietz.asia
     กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     
     2.2 ระบบพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine Platform)  เป็นระบบพบแพทย์ทางไกลได้ทุกที่ ทุกเวลา
     นำเสนอโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
     กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2566
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     2.1 การเข้าใช้งานระบบ workD
     
     2.2 การสำรองข้อมูลจากระบบ MailGoThai โดยกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 4/2565
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร 3 ชั้น 3
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อพิจารณา
 
     2.1 แอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพ (Next Cercise) เป็นระบบที่จะคอยจับการเคลื่อนไหวและคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ให้กับทุกการขยับในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อติดตามสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวันและสามารถนำแคลอรี่ไปแลกรางวัล
     นำเสนอโดย บริษัท AI and Robotics Venture (ARV)
     กลุ่มเป้าหมาย : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และผู้สนใจ
 
     2.2 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (Information Technology for Emergency Medical System)  เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการในการออกช่วยเหลือผู้ป่วย

     นำเสนอโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

     กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจ

 

     2.3 ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ สรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

      นำเสนอโดย บริษัท เออีซี อินฟราคอนเนค จำกัด

      กลุ่มเป้าหมาย : สำนักส่งเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, สำนักโภชนาการ, สำนักทันตสาธารณสุข, สำนักอนามัยผู้สูงอายุ,

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ, กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และผู้สนใจ 

3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2565
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อพิจารณา
 
     - กระบวนการ/ขั้นตอนการนำเข้าและแสดงข้อมูลแบบประเมินสถานประกอบการ (Setting) บนระบบ Thai Stop Covid Plus 
     - การบริหารจัดการแบบประเมินสถานประกอบการ (Setting) ได้แก่ ข้อคำถาม, ตัวเลือกคำถาม, เกณฑ์คะแนน เป็นต้น
     - การบริหารจัดการแบบตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการแบบประเมินสถานประกอบการ (Setting) ได้แก่ ข้อคำถาม, ตัวเลือกคำถาม, เกณฑ์คะแนน เป็นต้น ข้อคำถามแบบประเมิน
     นำเสนอโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2565
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     2.1 หัวข้อ การ์ดตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคอัจฉริยะแบบพกพา (Water Card) เพื่อใช้ตรวจสอบน้ำที่เหมาะสมต่อการบริโภค โดยพัฒนาจากไมโครชิพที่ใช้เทคโนโลยี Near Field Communication : NFC (คลื่นความถี่แบบไร้สายในระยะประชิด) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ
     นำเสนอโดย 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 
     2.2 หัวข้อ สายรัดข้อมือริสแบนด์ (Wristband) สำหรับติดตามผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายในอาคาร
     นำเสนอโดย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 
     2.3 หัวข้อ การ์ดนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาจากไมโครชิพที่ใช้เทคโนโลยี Near Field Communication : NFC (คลื่นความถี่แบบไร้สายในระยะประชิด)
     นำเสนอโดย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 

วาระที่ หัวข้อ
1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 

     2.1  การใช้งานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด (Thai stop COVID Plus) สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้แก่

     - ผู้รับผิดชอบ Setting (หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย)

     - ผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ (ศูนย์อนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

     - ผู้ลงพื้นที่ให้สถานประกอบการหรือให้คำแนะนำ (ศูนย์อนามัย ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)

     - ผู้ใช้งานระบบรายงาน สำหรับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (Dashboard)

     นำเสนอโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม

การใช้งานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด (Thai stop COVID Plus)

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 

     2.1  หัวข้อ การใช้งานระบบประเมินมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด (Thai stop COVID Plus) ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

     - หน่วยงานเจ้าของแบบประเมินตามประเภท (Setting) ในการบริหารจัดการสร้างข้อคำถามแบบประเมิน)

     - ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานในสถานประกอบการ

     - ผู้ลงพื้นที่ให้สถานประกอบการลงทะเบียนการใช้งานระบบ TSC+ (ศูนย์อนามัย ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น)

     - ผู้ใช้งานระบบรายงาน สำหรับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (Dashboard) 
     นำเสนอโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน

3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
       2.1  หัวข้อ การใช้งานระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     นำเสนอโดย นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2564
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     นำเสนอโดย นายสุชาญ  กิจลือเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมอนามัย
 
     นำเสนอโดย นายกิตตินันท์  สายะเวส ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมอนามัย
 
     2.3 หัวข้อ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศผ่านระบบ Open ID ในการเชื่อมโยงระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) เพื่อรองรับการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) เพียงครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานหลายระบบโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานระบบซ้ำอีก
     นำเสนอโดย นายอภิวัฒน์  ผุดผ่อง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
และวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     นำเสนอโดย นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
3

   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 6/2563
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
     2.1 หัวข้อ การบริการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
     นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
     2.2 หัวข้อ ระบบคอร์สอนามัยออนไลน์ : MOOC Anamai
     นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.สมคิด ปราบภัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1  หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Portfolio Overview
  • Modern Workplace (O365, Office, Window)
  • Business Application (CRM, ERP)
  • Application & Infrastructure (Azure)
  • Data & AI (Azure)
   นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
   2.2 หัวข้อ การใช้งาน Microsoft healthcare solution
   นำเสนอโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 4/2563
ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   นำเสนอโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
   Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2563
ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 1
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา และนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 

   Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)

3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2563
ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   นำเสนอโดย  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
   2.2  หัวข้อ "Paperless Platform & E-Office” โดย Paperless Platform เป็นธุรกรรมไร้กระดาษที่เชื่อมต่อบนแพลทฟอร์มเดียวกัน ซึ่งจะบริหารจัดการเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสนอและเซ็นเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน E-Office เป็นระบบบริหารงานภายในองค์กร เช่น บริหารการประชุม จัดเก็บไฟล์ จองห้องประชุม จองรถ สารบรรณ จัดการครุภัณฑ์ แจ้งเวียน ฟอร์มออนไลน์ ใบลา เป็นต้น
   นำเสนอโดย  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 
   2.3  หัวข้อ "โปรแกรมสอนออนไลน์” เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนความรู้ โดยครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นทั้งผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา การจัดเก็บงานเป็นระเบียบ มีระบบการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัย
   นำเสนอโดย  นายถิรายุ มีฤกษ์สม ตำแหน่ง นักวิจัย และนายกฤษณพงษ์ พิพัฒน์ฐากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยโรค   ปรสิต    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   นำเสนอโดย  บริษัท ไอสาม เกทเวย์ จำกัด
 
3    การให้ความรู้และสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
 
 
     3.1.1  แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565    
     3.1.2  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     3.1.3  การพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
     3.1.4  การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
 
   3.2  สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
 
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
   2.2 หัวข้อ "โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager, Caregiver การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (Long Term Care 3C)” นำเสนอโดย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
 
 
   2.6 Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระการประชุม

ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 6/2562
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1 หัวข้อ "แอพพลิเคชั่น Pules เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” นำเสนอโดย บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).
 
   2.2 หัวข้อ "แอพพลิเคชั่นฟันดี” นำเสนอโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 
   
   2.4 Onepage การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 4/2562
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 
   
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 3/2562
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
   2.1 หัวข้อ "โปรแกรมบริหารจัดการกระทรวงสาธารณสุข” นำเสนอโดย นางกฤษณา ประกอบชีพ บริษัท เคพิส จำกัด

   
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
   2.3  หัวข้อ "การบูรณาระบบงานร่วมกันระหว่างระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม กับระบบบูรณาการร่วมกับระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” นำเสนอโดย นางสาวอำพร บุศรังษี กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย , นางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
วาระการประชุม
ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy)
ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4
 
วาระที่ หัวข้อ
1    กล่าวเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดย นายแพทย์บัญชา ค้าของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย
2    เรื่องเพื่อทราบ
 
 
 
3    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)